Inleiding
Deze Privacyverklaring geldt voor de cliënten die zorg- of dienstverlening afnemen en voor bezoekers van de website van Jacobs Broeren V.O.F., of handelsnamen die onder Jacobs Broeren V.O.F. vallen, zoals Stee-Okee en Tender Zorgmakelaar & Zorgcoaching.

In het kader van onze zorg- en dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is daarbij dat er niet meer gegevens worden vastgelegd dan nodig is voor de zorg- en dienstverlening.

Jacobs Broeren V.O.F. is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt op een zorgvuldige, correcte wijze, in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden (zoals bijvoorbeeld je naam, je adres, maar ook je telefoonnummer).
Het verwerken van persoonsgegevens omvat alle handelingen die wij, als zorgverlener kunnen uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.

 

Waarom verwerken wij je gegevens?
Persoonsgegevens dienen voor diverse doelen, zoals;

 • Het bieden van goede zorg- en dienstverlening;
 • Het verstrekken van informatie aan jou, aan jouw wettelijk vertegenwoordiger of andere zorgaanbieders die met jou te maken hebben;
 • Het onderhouden van contacten met jou en betrokkenen;
 • Voor administratieve doeleinden.

Daarnaast maken wij een afweging voor welk doel wij gegevens verwerken. Als dit doel anders is dan het bovenstaande, dan zullen wij je hier vooraf over informeren en zo nodig om toestemming vragen.

Jacobs Broeren V.O.F. mag gegevens niet zomaar verwerken. De reden (in de wet heet dat de grondslag) dat wij je gegevens verwerken kan zijn:

 • Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van gegevens.
 • Je hebt een overeenkomst met Jacobs Broeren V.O.F. afgesloten waarvoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is.
 • Er is sprake van een gerechtvaardigd belang voor ons dat wij na een zorgvuldige afweging belangrijker achten dan jouw eigen belang.
 • Er is sprake van een wettelijke plicht voor Jacobs Broeren V.O.F. om de persoonsgegevens te verwerken.

 

Welke gegevens verwerken wij van je?

 • Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, etc.),
 • Contactgegevens (ook van jouw wettelijke vertegenwoordiger),
 • Verzekeringsgegevens, gegevens over de zorg die je krijgt, medische en gedragsgegevens (voor zover relevant voor de zorg- en dienstverlening)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Toegediende medicatie (indien relevant)

Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, …) leggen wij niet vast tenzij dit nodig is voor de goede zorg- en dienstverlening of als jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Jacobs Broeren V.O.F. heeft passende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken en te bewaren. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen.

Om je privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken wij het gebruik van je persoonsgegevens zoveel mogelijk. Fysieke dossiers liggen achter slot en grendel en digitale dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord. Wachtwoorden en fysieke sleutels zijn alleen in beheer van de eigenaren van Jacobs Broeren V.O.F.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Als voorbeeld kan worden genoemd:
Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, als je geen zorg meer bij ons inkoopt vernietigen wij je gegevens binnen 2 maanden.

 

Met wie delen wij je gegevens?
Wij werken samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Het kan noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met dienstverleners. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de vooraf afgesproken dienst. Het kan zijn dat Jacobs Broeren V.O.F. door de overheid of andere partijen wettelijk verplicht wordt om jouw gegevens te delen, zoals de verplichting tot het melden van incidenten. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

 

Jouw privacy rechten
Het recht om toestemming in te trekken
Heb je toestemming gegeven, dan heb je te allen tijde het recht je toestemming in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij wij, zonder een andere grondslag, je gegevens niet langer verwerken.

Het recht van inzage
Op verzoek kunnen wij je inzage geven in welke gegevens wij van je verwerken en wat wij ermee doen.

Het recht op rectificatie
Zijn je persoonsgegevens niet correct? Dan kunnen wij deze op jouw verzoek aanpassen.

Het recht om vergeten te worden
Op je verzoek kunnen wij je persoonsgegevens wissen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op.
Wij mogen gegevens niet wissen die wij voor het verlenen van zorg verplicht zijn in een dossier te verwerken.

Het recht om gegevens over te (laten) dragen
Wanneer je dit wenst, dan zal Jacobs Broeren V.O.F. zich inspannen om deze gegevens zo passend mogelijk over te dragen naar andere personen of organisaties.
Gebruik maken van jouw privacyrechten.

Wanneer je gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kun je contact met ons opnemen.

 

Klacht of vraag indienen
Als je van mening bent dat Jacobs Broeren V.O.F. niet juist omgaat met jouw persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen. Je kunt je klacht ook melden bij de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalekken
Als er iets misgaat in het vertrouwelijk omgaan met je gegevens heet dat een datalek. Als dit gebeurt, laten wij onderzoek doen en kijken wij wat we moeten doen om dit de toekomst te voorkomen.
Incidenten (datalekken) waarbij een hoog risico bestaat voor jou melden we niet alleen aan jou, maar ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verandering in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat dit wenselijk of noodzakelijk is.

 

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 04-02-2019